Regulamin Artsigma.pl

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu Artsigma.pl. Wchodzenie na stronę oraz jej szeroko rozumiane użytkowanie jest równoznaczne z akceptacją ograniczeń zawartych w poniższym regulaminie.

Akceptacja regulaminu Artsigma.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z wymaganymi komunikatami i powiadomieniami. Jednocześnie informujemy o możliwości rezygnacji z otrzymywania korespondencji e-mail, poprzez zgłoszenie w Dziale Obsługi Klienta (e-mail: biuro@artsigma.pl), aczkolwiek tego rodzaju zgłoszenie traktowane jest jako rezygnacja i wiąże się z zamknięciem Konta Użytkownika na Portalu Artsigma.pl

I.   Postanowienia ogólne

1.1.     Właścicielem i administratorem strony www.artsigma.pl jest firma Artsigma Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-872) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 28/31 o numerze NIP: 542-319-96-61, REGON: 200429100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000381460, wniesiony kapitał zakładowy 50 000 zł.

1.2.     Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, specyfikacje techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.3.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.artsigma.pl zwanego w dalszej części Portalem i/lub Drukarnią a Użytkownikami Portalu, zwanymi Klientami i/lub Zamawiającym.

II.   Zasady korzystania z Portalu Artsigma.pl

2.1.      Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na Portalu Artsigma.pl poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.

2.2.      Założenie konta na Portalu Artsigma.pl oznacza akceptację niniejszej treści regulaminu.

2.3.     Klientem Portalu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

2.4.     Klientem Portalu może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, aczkolwiek dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez niniejszą osobę będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

2.5.     Artsigma.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)    podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b)   dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c)    dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Drukarnię za niezgodne obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Artsigma Sp. z o.o.

2.6.     Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Artsigma Sp. z o.o.

2.7.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Właściciel Portalu Artsigma.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

2.8.      Klient Portalu Artsigma.pl nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej(spam),

d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz Drukarni,

2.8.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III.   Procedura zawarcia umowy sprzedaży

3.1.       Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.

3.2.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać rejestracji jako Użytkownik portalu Artsigma.pl, dokonać wyboru produktu wraz z określeniem oraz zaznaczeniem jego poszczególnych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.

3.3.      Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3.4.     Po kliknięciu przycisku „przejdź do zamówienia” z poziomu koszyka Klient zostanie przeniesiony na kolejną stronę Portalu, gdzie może wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

3.5.    Po kliknięciu przycisku „ZAMÓW” na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży, zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

a)   przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

b)   jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują),

c)    wybraną metodę płatności i sposób dostawy,

d)   adres dostarczenia Zamówienia, formę przesyłki (np. przesyłka kurierska), planowany termin dostawy oraz ewentualne uwagi.

3.6.       Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji przesłanych plików graficznych oraz dokona płatność za zlecenie a niniejsza płatność zostanie zaksięgowana na koncie Artsigma Sp. z o.o. (dotyczy Zamówień opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU”).

3.7.     Akceptacja przez Klienta przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Artsigma sprzedaży oraz dla Zleceń opłaconych przelewem lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

3.8.     Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle i indywidualnie określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

3.9.     Zamówienie, które nie zostało opłacone (płatność przelewem) lub nie dokonano w nim akceptacji plików (płatność za pobraniem), ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta Użytkownika.

3.10.    Z klientami, którzy złożyli zamówienie oraz opłacili je przelewem, ale nie dokonali akceptacji plików (płatność przelewem), po 60 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się Pracownik Działu Obsługi Klienta w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

3.11.    Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, Drukarnia wystawi fakturę VAT.

3.12.    Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

3.13.    Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 49,99 zł brutto. Artsigma Sp. z o.o. wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.

3.14.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego produktu odrębnie.

IV.   Warunki oraz terminy realizacji Zamówień

4.1.       Dostawa przedmiotu Zamówień ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2.       Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

4.3.     Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu Artsigma.pl. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami dostaw.

4.4.     Artsigma.pl dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z niezależnych przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. W momencie wystąpienia takich sytuacji Artsigma.pl każdorazowo skontaktuje się z Klientem i poinformuje o ewentualnym opóźnieniu upewniając się, że Klient nadal podtrzymuje chęć realizacji zlecenia. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

V.   Ceny i metody płatności

5.1.   Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt produktu będącego przedmiotem Zamówienia, opakowania, standardowej dostawy i podatku VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej.

5.2.    Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za poranne godziny dostawy, dopłata za dostawę w sobotę, dopłata za dostawę materiałów o niestandardowym gabarycie przesyłki.

5.3.     Płatności za Zlecenie można dokonać:

a)     za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU, w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem

b)    korzystając z przelewu bankowego,

c)     wybierając opcję „płatności za pobraniem”.

5.4.   Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

5.5.    Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5.6.    Dokonując zakupów na Portalu Artsigma.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania kopii lub duplikatu e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „Moje konto” i rozwijając szczegóły zamówienia w zakładce „Bieżące zamówienia” lub „Archiwum”.

VI.   Materiały drukowe

6.1.      Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną  zamieszczoną na Portalu Artsigma.pl. (specyfikacja techniczna)

6.2.    Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Drukarnia bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie pliku. ( Więcej informacji w zakładce: specyfikacja techniczna). W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.

6.3.      Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Zamawiającego. Aczkolwiek w przypadku Zleceń zawierających treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić ich realizacji.

6.4.      Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, znajdujące się w treści projektu graficznego.

6.5.      Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

6.6.       Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych plików i/lub innych niezbędnych danych.

6.7.      Pliki przyjmowane w dni robocze po godzinie 16.00, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym. Pliki przyjmowane w weekendy, dni świąteczne oraz inne wolne od pracy będą traktowane jako przyjęte w najbliższym dniu roboczym.

6.8.    Wszystkie dane przesłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo. Wyjątek stanowią pliki graficzne Klientów, które usuwane są po 6 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania w Zleceniu.

VII.   Postępowanie reklamacyjne

7.1.     Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronach „Bieżące zamówienia” oraz „Archiwum”. Zgłoszenie reklamacyjne można również przesłać na e-mail wraz z podaniem numeru reklamowanego Zlecenia na adres: biuro@artsigma.pl

7.2.     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

7.3.     Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan zamówienia w dniu jego odbioru. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności pracownika firmy kurierskiej. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

7.4.       Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

7.5.     Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Zgłoszenia reklamacyjne wpływające po godz. 16 dn. roboczego, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym, natomiast reklamacje składane w weekendy, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane w najbliższym dniu roboczym.

7.6.       Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.

7.7.       W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego Zamówienia.

7.8.       Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty z tytułu Zamówienia.

7.9.     Drukarnia nie uznaje reklamacji w przypadku, gdy powstanie rozbieżność pomiędzy kolorem wydruku a kolorem widocznym w pliku jeśli Zamawiający wraz z projektem nie przesłał cromalinu.

7.10.    Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

7.11.    Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku możliwe jest wykorzystywanie wielu maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, stąd przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.

7.12.    Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni. Celem lepszego zabezpieczania przed pękaniem na złamaniach zaleca się laminowanie folią błysk lub mat.

7.13.    Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

a)   przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,

b)   przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,

c)    przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,

d)   przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,

e)   różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające +/- 5% ilości zamówionej.

7.14.    Za poprawnie wykonane Zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.

7.15.    Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości, podlegający nadzorowi Dyrektora Drukarni. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.

7.16.    Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

7.17.    Materiały wykorzystane we wzorniku papierów i materiałów do druku cyfrowego oraz offsetowego Drukarni Artsigma są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

7.18.    Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

VIII.   Zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu Artsigma.pl

8.1.     Właściciel portalu zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania witryny Artsigma.pl, w oparciu o aktualną wiedzę techniczną oraz zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w możliwie najkrótszym  terminie.

8.2.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Użytkownicy Portalu powinni zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@artsigma.pl

8.4.       Zgłaszający błąd systemu Użytkownik powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

IX.   Postanowienia końcowe

9.1.     Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artsigma Sp. z o.o. a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby spółki.

9.2.    W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na obciążenie go kosztami windykacji.

9.3.    W przypadku gdy Zamawiający również posiada ogólne uregulowania dotyczące warunków umów, Drukarnia jest nimi związana tylko wtedy, gdy wyrazi dodatkowo na to zgodę w formie pisemnej,  w osobnym pisemnym poświadczeniu stron, pod rygorem nieważności. Brak pisemnego poświadczenia Drukarni w tym zakresie jest jednoznaczny z odmową wyrażenia zgody na obowiązywanie warunków umów Zamawiającego.

9.4.    Przesłanie zamówienia przez Zamawiającego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na obowiązywanie niniejszych warunków zawartych w treści regulaminu.

9.5.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.