Regulamin ,,JESIENNE OCHŁODZENIE CENOWE”

§1 

Organizator promocji

Organizatorem promocji „JESIENNE OCHŁODZENIE CENOWE” oraz  właścicielem i administratorem strony www.artsigma.pl  jest spółka Artsigma Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-872) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 28/31 o numerze NIP: 542-319-96-61, REGON: 200429100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000381460.


§2

Podstawy prowadzenia promocji przez drukarnię internetową Artsigma.pl

1.  Promocja prowadzona jest przez drukarnię internetową Artsigma.pl na podstawie niniejszego regulaminu, w oparciu o który oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa rozstrzygane będą ewentualne wątpliwości lub spory jakie wynikną w związku z promocją.
2.  Regulamin promocji dostępny jest osobom zainteresowanym wyłącznie na stronie internetowej: www.artsigma.pl
3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez spółkę Artsigma w czasie trwania promocji z zastrzeżeniem podania do wiadomości na wskazanej powyżej stronie internetowej,  treści nowego regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym przed wejściem zmian w życie. Zamówienia złożone w czasie obowiązywania danej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z treścią obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.

§3

Czas trwania promocji, sposób składania zamówień

  1. Promocja trwa od dnia 23.09.2015 do dnia 21.10.2015r.
  2. Z promocji mogą skorzystać wszyscy Klienci, którzy złożą zamówienia w czasie trwania promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.artsigma.pl na zasadach opisanych w regulaminie.

§4

Zasady  promocji

  1. Promocją  objęte są zamówienia produktów oferowanych przez drukarnię internetową Artsigma.pl, złożone w czasie wskazanym w § 3 ust. 1. Warunkiem udziału w promocji jest złożenie zamówienia na ulotki objęte promocją w danym tygodniu, za które na potrzeby promocji uznaje się złożenie zamówienie oraz zakup towarów za pośrednictwem strony internetowej  www.artsigma.pl
  2. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień składnych przez sklep www.artsigma.pl i obejmuje ulotki w rozmiarach: A4 minus 20%, A5 minus 30%, A6 minus 40%, DL minus 50%
  3. Druk ulotek na papierze kredowym białym błysk 150g zadrukowane w kolorze jedno lub dwustronnie
  4. Do zamówień wysyłkowych doliczony będzie koszt za przesyłkę kurierską – 15 zł netto, których łączna waga paczki nie przekracza 30 kg.
  5. Promocja obejmuje wyłącznie dostawy krajowe na terenie PL i odbiory osobiste, nie obejmuje  przesyłek zagranicznych.

§ 5

Postanowienia końcowe

1.  Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników promocji jest Spółka.
2.  Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji.